Het afgelopen jaar heb ik veelvoudig contact gehad met corporaties waarbij verduurzaming van de woningen een belangrijk onderwerp is. Zodanig dat zij steeds vaker de vraag uitzetten naar vastgoedprofessionals met expertise in verduurzamen. Het is het onderwerp van gesprek in de gehele vastgoed sector, maar hoe gaan corporaties hiermee om? Is het überhaupt realistisch en haalbaar wat er in het klimaatakkoord gevraagd wordt?

Het verduurzamen van woningen naar gemiddeld label A in 2030 is voor woningcorporaties niet haalbaar. Dat concludeert het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in een onderzoek naar verduurzaming. “De berekeningen van het waarborgfonds laten het nu ook zien: woningcorporaties hebben onvoldoende financiële armslag voor al hun opgaven. Toch blijft het kabinet belastingen verhogen. In de gesprekken over het Klimaatakkoord is aangedrongen op halvering van de verhuurdersheffing. Het WSW bevestigt dat deze ingreep in de belastingdruk investeringen in verduurzaming mogelijk maakt.”

Corporaties willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen met de verduurzaming van hun woningen. Maar dat mag niet ten koste gaan van hun kerntaak: het zorgen voor voldoende en betaalbare huizen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt of investeringen die corporaties willen doen financieel verantwoord zijn.

 

Naar energielabel A

Het WSW berekende hoeveel extra geld corporaties nodig hebben als al hun sociale huurwoningen in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Daarvoor zouden alle corporaties samen de komende 5 jaar 6,9 miljard extra moeten lenen. Voor maar liefst 55 corporaties zijn de benodigde extra investeringen niet haalbaar. Bij 27 corporaties is het zelfs de vraag of zij de investeringen die zij al gepland hebben in verduurzaming kunnen waarmaken. Laat staan dat zij extra leningen af kunnen sluiten.

‘Het WSW heeft daarbij nog niet eens rekening gehouden met het geld dat corporaties nodig hebben om ook extra huizen te bouwen. Terwijl daar op het moment schreeuwend behoefte aan is. En het heeft voor corporaties prioriteit hun huren betaalbaar houden. Het is principieel geen optie om de verduurzaming van sociale huurwoningen te betalen over de rug van huurders.

Uit het onderzoek van WSW blijkt ook dat het voor 164 corporaties financieel onmogelijk is om tot 2030 investeringen te doen, zodat hun woningen in 2050 gasloos zijn.

Halveren verhuurderheffing

Het kabinet blijft erop wijzen dat ze betaalbare huurwoningen, nieuwbouw en verduurzaming belangrijk vindt, maar intussen wordt de belastingdruk op corporaties opgevoerd. Het WSW rekende varianten door van verlaging van de belastingdruk op corporaties. Als een nieuwe belasting voor corporaties niet door zou gaan, zou dat corporaties meer financiële armslag geven.